HyEndCompany
KVK nr: 56286708
BTW nr: NL174547158B01

 


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van HyEndCompany. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van HyEndCompany. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HyEndCompany behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HyEndCompany erkend.
1.4 HyEndCompany garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HyEndCompany bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van HyEndCompany zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HyEndCompany geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 De kosten voor verzending van de gekochte producten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening en risico van de klant.

 


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 


4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan HyEndCompany heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij HyEndCompany. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt HyEndCompany er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op geleverde diensten.
4.3 Herroepingrecht geldt niet voor producten waarvan er van te voren is aangegeven dat het een speciale order betreft, dit valt onder de uitsluiting “maatwerk

 


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij HyEndCompany, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van HyEndCompany. HyEndCompany houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal
uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 HyEndCompany respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 


6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de
overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de
afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot
terugzending aan HyEndCompany) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan HyEndCompany.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na
levering aan HyEndCompany schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden
in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke,
bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending
geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door HyEndCompany gegrond worden bevonden, zal HyEndCompany
naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling
over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HyEndCompany en
mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, dan wel (naar keuze van HyEndCompany) tot het maximale in het desbetreffende geval
door de aansprakelijkheidsverzekering van HyEndCompany gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van
HyEndCompany voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst.
6.5 Voor producten tot een waarde van 200.- geldt een garantieperiode van 12 maanden. Er zit geen
garantie op alle soorten antennes,ununs, baluns, filters waar teveel vermogen heeft opgestaan.
Deze garantie geldt eveneens voor producten die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.

 


7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HyEndCompany zich het recht
voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of
daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden HyEndCompany slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van HyEndCompany gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 HyEndCompany kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te
begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.

 


8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen HyEndCompany en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht
door HyEndCompany op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 HyEndCompany behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten
niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder
rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende technische specificaties,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van stickers, etc. op de internetsite van HyEndCompany gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

 


10. Overmacht
10.1 HyEndCompany is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in
door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HyEndCompany alsmede
van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als
overmacht.
10.3 HyEndCompany behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen
dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
HyEndCompany gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien HyEndCompany bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

 


11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien door HyEndCompany geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
HyEndCompany jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder punt 6.1 is
geregeld.
Wanneer de producent van een product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid
van HyEndCompany beperkt tot herstel of de vervanging van het product, dan wel de terugbetaling van de
koopprijs.
11.2 Onverminderd het bovenstaande is HyEndCompany niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
van de klant.
11.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HyEndCompany of zijn ondergeschikten.

 


12. Eigendomsvoorbehoud
HyEndCompany blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig
is voldaan.

 


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HyEndCompany en koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almere
kennis, tenzij HyEndCompany er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de
woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de
competentie van de kantonrechter.

 


14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden:
14.1Deze voorwaarden zijn gedeponeerd aan de Kamer van Koophandel te Almere.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de overeenkomst, tenzij dit als gevolg van de wet niet meer mogelijk is.

 


15. Overige
15.1 Copyright en inhoud Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, producten en andere items op deze site
vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze
site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke
toestemming is verleend door HyEndCompany.
HyEndCompany probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen
verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 


16. Teksten en tarieven op de site
16.1 De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud.
De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld
voor mogelijke foutieve informatie.

 


17. Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen
geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 


18.Directe/indirecte schade
18.1 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke
onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
18.2 HyEndCompany wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt
verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie
door de lezers worden genomen.
18.3 HyEndCompany is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door
gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid
of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.
18.4 Links naar andere websites vanaf HyEndCompany, verwijzing naar een product, proces of dienst met
handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling
van die sites en de daarbij behorende informatie.

 

 

Disclaimer

 

HyEnd Company provides the www.hyendcompany.nl Web site as a service to its customers and general public. HyEnd Company is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information contained within the site is periodically updated, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date.

 

Although the HyEnd Company Web site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, HyEnd Company is not responsible for the accuracy or content of information contained in these sites.

 

Links from HyEnd Company to third-party sites do not constitute an endorsement by HyEnd Company of the parties or their products and services. The appearance on the Web site of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by HyEnd Company, and HyEnd Company has not investigated the claims made by any advertiser. Product information is based solely on material received from suppliers.

 

 

 

 

Productdisclaimer

 

 

HyEnd Company warrants only to the purchaser of the Product from HyEnd Company (the "Customer") that the product purchased from HyEnd Company (the "Product") will be free from defects in materials and workmanship under the normal use and service for which the Product was designed for a period of 24 months from the date of purchase of the Product by the Customer. Customer's exclusive remedy under this Limited Warranty shall be the repair or replacement, at Company's sole option, of the Product, or any part of the Product, determined by HyEnd Company to be defective. In order to exercise its warranty rights, Customer must notify Company in accordance with the instructions described under the heading "Obtaining Warranty Service".

 

This Limited Warranty does not extend to any Product damaged by reason of alteration, accident, abuse, neglect or misuse or improper or inadequate handling; improper or inadequate wiring utilized or installed in connection with the Product; installation, operation or use of the Product not made in strict accordance with the specifications and written instructions provided by us; use of the Product for any purpose other than those for which it was designed; ordinary wear and tear; disasters or Acts of God; unauthorized attachments, alterations or modifications to the Product; the misuse or failure of any item or equipment connected to the Product not supplied by HyEnd Company; improper maintenance or repair of the Product; or any other reason or event not caused by HyEnd Company.

 

HyEnd Company HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED BY LAW OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. CUSTOMER'S SOLE REMEDY FOR ANY DEFECTIVE PRODUCT WILL BE AS STATED ABOVE, AND IN NO EVENT WILL HyEnd Company BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES IN CONNECTION WITH THE PRODUCT.

 

This Limited Warranty shall be void if the Customer fails to comply with all of the terms set forth in this Limited Warranty. This Limited Warranty is the sole warranty offered by HyEnd Company with respect to the Product. HyEnd Company does not assume any other liability in connection with the sale of the Product. No representative of HyEnd Company is authorized to extend this Limited Warranty or to change it in any manner whatsoever. No warranty applies to any party other than the original Customer.

 

HyEnd Company and its directors, officers, employees, subsidiaries and affiliates shall not be liable for any damages arising from any loss of equipment, loss or distortion of data, loss of time, loss or destruction of software or other property, loss of production or profits, overhead costs, claims of third parties, labor or materials, penalties or liquidated damages or punitive damages, whatsoever, whether based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability or any other legal theory, or other losses or expenses incurred by the Customer or any third party.

 

Obtaining Warranty
If the Product was purchased from an HyEnd Company Distributor, please contact that Distributor to obtain a Returned Material Authorization (RMA). If the Product was purchased directly from HyEnd Company, please contact Customer Service at [email protected].

 

Customer shall prepay shipping charges for Products returned to HyEnd Company for warranty service and HyEnd Company shall pay for return of Products to Customer by ground transportation. However, Customer shall pay all shipping charges, duties and taxes for Products returned to HyEnd Company from outside the EU.